Cookies op de SKF website

SKF gebruikt cookies op haar websites om de getoonde informatie zo veel mogelijk af te stemmen met de voorkeuren van haar bezoekers, zoals keuze van land en taal.

cookie_information_popup_text_2[116]

Voorwaarden & Condities

Het bezoeken en gebruiken van deze website van SKF Group, wat betekent AB SKF en/of één van haar gelieerde ondernemingen ("SKF"), houdt in dat u akkoord gaat met de volgende voorwaarden:

Garantiedisclaimer en beperking van aansprakelijkheid
Er is veel zorg besteed aan de juistheid van de informatie op deze website. SKF biedt deze informatie aan “ALS IS” en WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES AF, ZOWEL EXPLICIET ALS IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. U erkent dat u deze website op eigen risico gebruikt, dat u de volledige verantwoordelijkheid voor alle kosten die samenhangen met het gebruik van deze website draagt, en dat SKF niet aansprakelijk is voor enige directe, incidentele, gevolg- of indirecte schade, van welke vorm dan ook, die voortvloeit uit uw toegang tot, of het gebruik van de informatie of software beschikbaar gesteld op deze website.

Alle garanties en verklaringen in deze website met betrekking tot SKF-producten of -diensten die u koopt of waar u gebruik van maakt, zullen worden onderworpen aan de voorwaarden die in het contract voor een dergelijk product of dienst werden overeengekomen.

Verder, wanneer op onze website naar niet-SKF-websites wordt verwezen of wanneer een hyperlink verschijnt, geeft SKF geen garanties met betrekking tot de juistheid of betrouwbaarheid van de informatie op deze websites en aanvaardt het geen aansprakelijkheid voor materiaal dat is gemaakt of gepubliceerd door derden op deze websites. Bovendien garandeert SKF niet dat deze website of andere gelinkte websites vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

Auteursrecht
Auteursrecht op deze website en auteursrecht op de informatie en de software die beschikbaar is op deze website berust bij SKF of haar licentiegevers. Alle rechten voorbehouden. De licentiegever die SKF het recht heeft verleend om materiaal onder licentie te gebruiken zal steeds vermeld worden. De informatie en software die ter beschikking worden gesteld op deze website, mogen niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, overgedragen, gedistribueerd, opgeslagen, bewerkt, gedownload of anderszins worden geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SKF. Deze kan echter gereproduceerd, opgeslagen en gedownload worden voor particulier gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKF. In geen geval mag deze informatie of software worden verstrekt aan derden.

Handelsmerken en octrooien
Alle handelsmerken, merknamen, en bedrijfslogo's weergegeven op de website zijn eigendom van SKF of haar licentiegevers, en mogen niet worden gebruikt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKF. Alle handelsmerken onder licentie die gepubliceerd zijn op deze website vermelden de licentiegever die SKF het recht heeft verleend om het handelsmerk te gebruiken. De toegang tot deze website kent de gebruiker geen enkele licentie onder geen enkel patent toe dat eigendom is van, of onder licentie is bij, SKF.

Aanpassingen
SKF behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen of aanvullingen op deze website aan te brengen.
SKF logo